You are here

Làrach an dèidh Làraich

Faodaidh tu slighe a’ Bhalla a leantainn tarsainn na dùthcha an-diugh – bhon chost gu ionadan-thaighean; suas gu dromannan àrda, gaothach, agus sìos tro achaidhean is coilltean socair. Rannsaich na th’air fhàgail de rampairean, dìgean cas, gearastain agus taighean-amaran - agus smaoinich cò ris a bha am beatha coltach dha na Ròmanaich a bha air an cur chun a’ chrìch iomallaich seo, agus dhaibhsan a bha beò na sgàil.